قانون مطالعه و احداث راه آهن همدان - سنندج

قانون مطالعه و احداث راه‌آهن همدان -
سنندج

ماده واحده - ردیفی مستقل تحت عنوان مطالعه و احداث راه‌آهن همدان - سنندج در
بودجه سال 1384 ایجاد میشود. ضمنا" مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از
محل ردیف 503002 هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای به ردیف فوق اضافه میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم خرداد ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/3/11 به
تأیید شورای نگهبان رسید.