تصویب نامه در خصوص جایگزینی وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد

۲۶/۴/۱۳۹۵                                                              هـ۵۳۳۲۱ت/۴۷۳۹۰شماره
به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای تصویبنامه در خصوص جایگزینی وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی
حقوق و دستمزد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۳ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (۷۴)قانون مدیریت خدمات
کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت٬ معدن و تجارت
میشود.


معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری