تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح مشارکت در احداث آزاد راه تبریز ـ شهرجدید سهند از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت مادرتخصصی سهامی عمران شهرهای جدید

۲۷/۴/۱۳۹۵                     هـ۵۳۳۱۰ت/۴۷۹۶۱شمارهتبریز ـ شهرجدید سهند از شرکت مادر تخصصی ساخت وتغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح مشارکت در احداث آزاد راه
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت مادرتخصصی سهامی عمران شهرهای جدید
وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۳ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده
(۸۲ )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:
عنوان دستگاه اجرایی طرح مشارکت در احداث آزاد راه تبریز ـ شهر جدید سهند با شماره طبقهبندی (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۲ )از شرکت مادر
تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (۲۸۲۳۰۰ )به شرکت مادرتخصصی سهامی عمران شهرهای جدید (۲۸۵۱۰۰)
تغییر مییابد.
                                     معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری