لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر انتظامی

‌لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و
دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی
‌مصوب 57.12.17
‌ماده واحده - از تاریخ 20 اسفند ماه 1357 دیوان عالی کشور و دادسرای آن و
دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، منحل و سازمان جدید‌ظرف سی روز تعیین و
اعلام شود.
‌کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات
لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌قضات مصوب 1357.12.17 خواهند
شد.