لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاه ها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی

‌لایحه قانونی
مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و
دانشگاه‌ها و بانکها‌و مؤسسات و شرکتهای دولتی
‌مصوب 1358.6.7
‌ماده واحده - به منظور پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در
وزارتخانه‌ها دانشگاه‌ها، بانکها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌به دولت اجازه داده
می‌شود که در هر یک از مؤسسات فوق هیأتی مرکب از 5 نفر سه نفر از کارمندان ذیصلاح
مؤسسه به انتخاب وزیر و دو نفر به‌انتخاب نخست‌وزیر تعیین گردد که با مراجعه به
پرونده‌ها و سوابق کارکنان مؤسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله
همکاری داشته‌اند و‌یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد
اخلاق و نادرستی دارند و یا زائد تشخیص داده شوند تهیه و با اظهار نظر به وزیر
مربوط‌پیشنهاد نمایند.
‌وزراء اختیار دارند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را
حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر 5 سال بازنشسته‌نمایند کسانی که از
خدمت منفصل می‌شوند می‌توانند کلیه وجوهی را که به عنوان بازنشستگی به صندوق دولت
سپرده‌اند دریافت دارند.
‌تبصره - چنانچه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق
باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق‌بازنشستگی آنها قطع می‌شود و فقط
محق به دریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود.