تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی


شماره۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷هـ                              ۱۳۹۵/۵/۱۶
تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب­نامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شرح زیر است:

۱ـ کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تأیید
وزیر نفت برسد.

۲ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ ، وزارت نفت مکلف است، توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان­بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح­ها و پروژه­ها را به تصویب شورای اقتصاد برساند.

۳ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب ۱۳۹۰ـ ، وزارت نفت مکلف است یک نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یادشده را ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به صورت طبقه­بندی شده برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴ـ وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت­عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد (۳) و (۷) قانون اصلاح قانون نفت) ارایه نماید. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد.

۵ ـ به منظور تدوین راهبردها و سیاست­ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تأیید سازمان­های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یافته و بر اجرای قراردادهای موضوع این تصویب­نامه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت/ شرکت­های ایرانی اکتشاف و تولید ( E&P ) و نیز پیمانکاران عمومی GC) ) و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه­نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری