لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه1347

‌لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون خرید
اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه1347
‌مصوب 1358.6.28
‌ماده 3 - هر گاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیات بین وزارت فرهنگ و آموزش
عالی و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود. بهای اراضی و ابنیه و‌تأسیسات مذکور، به
وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک یا
نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناس تعیین‌خواهد شد و در استانها این هیأت مرکب
خواهد بود از استاندار - رییس دادگستری استان و مدیر کل ثبت اسناد استان تصمیم این
هیأتها قطعی است و‌در این مورد علاوه بر قیمت تعیین شده پنج درصد نیز اضافه پرداخت
خواهد شد و هر گاه مالک در ملک مورد معامله ساکن باشد علاوه بر پنج درصد‌فوق ده
درصد دیگر به قیمت تعیین شده افزوده خواهد شد و هر گاه محل اعاشه او منحصر به
درآمد آن ملک باشد پانزده درصد دیگر به قیمت تعیین‌شده نیز از این بابت به او
پرداخت خواهد گردید.
‌تبصره 1 - در مورد اراضی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی وزیر کشاورزی و
عمران روستایی یا نماینده او به جای وزیر کشور یا نماینده او‌عضو هیأت خواهد بود و
در استانها مدیر کل کشاورزی استان به جای استاندار یا نماینده او در هیأت عضویت
خواهد داشت.
‌تبصره 2 - ترتیب پرداخت حق کسب و پیشه کسانی که محل کسب آنان در اثر اجرای این
قانون از بین می‌رود طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون صورت‌خواهد گرفت.