لایحه قانونی واگذاری سازمان ورزشی و فرهنگی تاج به سازمان تربیت بدنی ایران

لایحه قانونی واگذاری سازمان ورزشی و فرهنگی تاج به سازمان تربیت بدنی ایران
‌مصوب 1358.7.8
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه اموال منقول و غیر منقول و
مطالبات و دیون سازمان ورزشی و فرهنگی تاج همراه با پرسنل‌واحدهای سازمان مذکور به
سازمان تربیت بدنی ایران واگذار می‌گردد.