لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و مؤسسات اعتباری

‌لایحه قانونی ملی شدن
موسسات بیمه و مؤسسات اعتباری
‌مصوب آبان ماه 1358
‌ماده 1 - به منظور حفظ حقوق بیمه‌گزاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و
گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌مؤسسات بیمه کشور ضمن
قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام می‌شود.
‌ماده 2 - پروانه فعالیت نمایندگیهای مؤسسات بیمه خارجی در ایران لغو می‌شود و
بیمه مرکزی ایران ترتیب تصفیه عملیات نمایندگیهای مذکور را به‌هر نحوی که متقاضی
بداند خواهد داد.
‌ماده 3 - به جای مجامع عمومی مؤسسات بیمه، مجمع عمومی مشترکی متشکل از وزیر امور
اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی و وزیر بهداری و‌بهزیستی - وزیر مشاور و سرپرست
سازمان برنامه و بودجه وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
‌ماده 4 - به جای هیأت مدیره مؤسسات بیمه کشور، هیأت مدیره مشترکی متشکل از رییس
کل بیمه مرکزی ایران، مدیر عامل شرکت سهامی بیمه‌ایران و نمایندگان وزارتخانه‌های
مذکور در ماده 3 خواهد بود.
‌ماده 5 - مدیران عامل مؤسسات بیمه کشور از طرف هیأت مدیره مشترک مؤسسات بیمه
انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترک مؤسسات‌بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب مدیران
عامل از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
‌ماده 6 - کلیه اختیارات مدیران عامل سابق مؤسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از
طرف مجمع عمومی مشترک، به مدیران عامل منتخب‌تفویض می‌شود.
‌ماده 7 - کلیه کارکنان مؤسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط، تابع
مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لکن از لحاظ‌حداقل و حداکثر حقوق، تابع مقررات
مصوب دولت می‌باشند.
‌ماده 8 - کلیه شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن مشمول قانون ملی شدن بانکها، از تاریخ
تصویب قانون مذکور خواهند بود.