لایحه قانونی اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نیروهای مسلح

‌لایحه قانونی
اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نیروهای مسلح
‌مصوب 1358.8.29
‌ماده واحده
1 - ماده 21 قانون استخدام نیروهای مسلح به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ترتیب و تطبیق درجات در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
‌در نیروی زمینی در نیروی در نیروی در نیروی
‌و هوایی دریایی زمینی و هوایی دریایی
---------------------------------------------------------------
‌سرباز ناوی ستوان 3 ناوبان سوم
‌سرباز یکم ناوی یکم ستوان 2 ناوبان دوم
‌سرجوخه سرناوی ستوان 1 ناوبان یکم
‌گروهبان سوم مهناوی 3 سروان ناوسروان
‌گروهبان دوم مهناوی 2 سرگرد ناخدا سوم
‌گروهبان یکم مهناوی 1 سرهنگ 2 ناخدا دوم
‌استوار دوم ناو استوار 2 سرهنگ ناخدا یکم
‌استوار یکم ناو استوار 1 سرتیپ دریادار
‌ستوانیار سوم ناوبانیار 3 سرلشگر دریابان
‌ستوانیار دوم ناوبانیار 2 سپهبد دریاسالار
‌ستوانیار یکم ناوبانیار 1

‌تبصره 1 - افسریاران شاغل و بازنشسته از حقوق و مزایای درجه ستوانیار دومی
استفاده می‌نمایند.
‌تبصره 2 - ترتیب درجات در ژاندارمری کل کشور مانند درجات نیروی زمینی خواهد بود
به استثناء سرباز و سرباز یکم که در ژاندارمری ژاندارم یکم‌نامیده می‌شود.
‌تبصره 3 - استواریکم‌هایی می‌توانند به درجه ستوانیاری ارتقاء یابند که دارای محل
سازمانی و پایه مهارت لازم باشند.
2 - بند ب - ماده 32 قانون استخدام نیروهای مسلح به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ب - حداقل مدت توقف در درجات سربازی تا ستوانیار یکمی به شرح زیر خواهد بود:
‌از سربازی به سربازیکمی 6 ماه
‌از سربازی یکمی به سرجوخگی 6 ماه
‌از سرجوخگی به گروهبانسومی 1 سال
‌از گروهبانسومی به گروهباندومی 3 سال
‌از گروهباندومی به گروهبان‌یکمی 3 سال
‌از گروهبان‌یکمی به استوار دومی 4 سال
‌از استواردومی به استوار یکمی 4 سال
‌از استواریکمی به ستوانیار سومی 4 سال
‌از ستوانیار سومی به ستوانیار دومی 4 سال
‌از ستوانیار دومی به ستوانیار یکمی 4 سال
‌تبصره - حداقل توقف در درجات از سرجوخگی تا گروهبان دومی (‌داخل در ژاندارمری در
صورتی که آموزشگاه دیده نباشند یک برابر و نیم مدتهای‌مذکور در این ماده خواهد
بود.