لایحه قانونی الغاء قوانین: متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت، تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربانهای شکارگاه ها و قرقهای سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و ماده29 قانون ثبت احوال

‌لایحه قانونی الغاء قوانین: متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت،
تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و‌شرور، شکاربانهای شکارگاه‌ها و قرقهای سلطنتی، حفظ و
گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت و ماده29 قانون ثبت احوال
‌مصوب 1358.11.13
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی قوانین زیر لغو می‌شود:
1 - قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت مصوب دی ماه 1307
2 - قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور مصوب مرداد ماه 1332
3 - قانون شکاربانها شکارگاه‌ها و قرقهای سلطنتی مصوب آذر ماه 1350
4 - قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب مرداد ماه
1353
5 - ماده 39 قانون ثبت احوال مصوب شانزدهم تیر ماه 1355 و تبصره‌های آن
‌تبصره - تعقیب یا اجرای حکم مجازات درباره کسانی که به موجب قوانین جزایی مذکور
در ماده فوق مورد تعقیب قرار گرفته‌اند موقوف می‌گردد.