لایحه قانونی تأسیس دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران

‌لایحه قانونی تأسیس
دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران
‌مصوب 1358.11.13
‌ماده واحده - به منظور اداره امور وظایفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بر عهده رییس جمهوری گذارده شده است یک واحد دولتی‌به نام دفتر رییس جمهوری، زیر
نظر رییس جمهوری تأسیس می‌شود.
‌تبصره 1 - سازمان و تشکیلات دفتر رییس جمهوری به تصویب رییس جمهوری خواهد رسید.
‌تبصره 2 - ساختمان و محل باشگاه افسران با کلیه منضمات و به طور مجموع از وزارت
دفاع منتزع و به محل استقرار دفتر رییس جمهوری‌اختصاص می‌یابد.
‌تبصره 3 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبارات لازم برای دفتر رییس جمهوری
تا پایان سال 1358 را به ترتیبی که بین سازمان مذکور و‌دفتر رییس جمهوری توافق
می‌شود از محل اعتبارات قانون بودجه سال جاری تعیین و تخصیص دهد.
‌مبلغ این اعتبارات باید حداکثر تا ده روز از تاریخ ابلاغ این ماده به اطلاع شورای
انقلاب برسد.
‌تبصره 4 - از اول سال 1359 اعتبارات مورد نیاز برای دفتر رییس جمهوری در لوایح
بودجه سالانه منظور خواهد شد.
‌تبصره 5 - مصرف اعتبارات دفتر رییس جمهوری تابع قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی دولت خواهد بود.
‌تبصره 6 - دفتر رییس جمهوری تا تصویب تشکیلات دفتر می‌تواند:
‌الف - کادر مورد نیاز خود را از دستگاه‌های اجرایی دیگر به صورت مأمور خدمت و
بدون اختصاص پست ثابت سازمانی تأمین نماید.
ب - به صورت انعقاد قرارداد خرید خدمت از خدمات انفرادی و جمعی استفاده نماید.
‌استفاده از خدمات کارکنان بازنشسته دولت به شرط قطع حقوق بازنشستگی آنان در مدت
خدمت در دفتر رییس جمهوری مجاز خواهد بود.