قانون انتخابات مجلس شورای ملی

‌قانون انتخابات مجلس شورای ملی
‌مصوب 1358.11.10
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - در اجرای اصل شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخابات مجلس
شورای ملی کشور جمهوری اسلامی ایران بر طبق‌مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
‌ماده 2 - به موجب اصل شصت و چهارم قانون اساسی عده نمایندگان مجلس شورای ملی کشور
جمهوری اسلامی ایران جمعاً 270 نفر می‌باشد که‌تقسیم آن بر اساس جدول ضمیمه این
قانون می‌باشد:
‌تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای مذهبی
می‌باشد.
‌زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک
نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.
‌ماده 3 - به موجب اصل شصت و سوم قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار
سال است.
‌ماده 4 - انتخابات به طور مستقیم و عمومی است و انتخاب نمایندگان برای رأی مخفی و
اکثریت مطلق خواهد بود.
‌تبصره 1 - در صورتی که در دور دوم آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد و
طبق جدول تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه: انتخاب یک یا چند‌نفر از نامزدهایی که
آراء مساوی دارند ضرورت پیدا کند ملاک انتخاب قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک انجمن
نظارت مرکزی و هیأت اجرایی انجام‌خواهد گرفت.
‌تبصره 2 - در صورتی که در موارد خاص و یا به علل گوناگون نماینده هر یک از
حوزه‌های انتخابیه تعیین نگردید وزارت کشور مکلف است در‌اولین فرصت مناسب نسبت به
تجدید انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط اقدام نماید.
‌ماده 5 - در هر دور انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یک بار و در یک
شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.
‌ماده 6 - دور اول اخذ رأی در سراسر کشور در یک روز (‌هفدهم اسفند ماه 1358) و
حداقل 10 ساعت انجام می‌شود.
‌ماده 7 - نمایندگان مجلس شورای ملی با اکثریت مطلق آراء (‌نصف به علاوه یک کل
آراء مأخوذه هر حوزه انتخابیه) انتخاب می‌شوند و در صورتی‌که در دور اول برای یک
یا چند نفر از نمایندگان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد،
بدین معنی که از بین کاندیداهایی که‌اکثریت مطلق آراء را در دور اول به دست
نیاورده‌اند فقط به تعداد دو برابر نمایندگان باقیمانده مورد نیاز در انتخابات دور
دوم شرکت نموده و اگر تعداد‌باقیمانده نامزدهای انتخاباتی در دور اول از دو برابر
تعداد نماینده‌های مورد نیاز در دور دوم بیشتر باشد تعداد مورد نیاز از میان
کاندیداهایی که در دور‌اول دارای آراء بیشتری بوده‌اند انتخاب می‌گردند و در این
مرحله نماینده یا نمایندگان مورد نظر از بین آنها با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند و
اگر تعداد‌نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر تعداد مورد نیاز باشد همه نامزدهای
باقیمانده در دور دوم شرکت می‌کنند و نامزد جدیدی نمی‌توان اضافه نمود.
‌تبصره 1 - هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه
خود را نامزد نمایند در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از‌شرکت در انتخابات
محروم می‌گردند.
‌تبصره 2 - زمان انجام دور دوم انتخابات را پس از اعلام نتیجه دور اول وزارت کشور
تعیین و اعلام خواهد نمود.
‌تبصره 3 - کلیه رأی‌دهندگان دور دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در دور اول
انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود.
‌فصل دوم - شرایط انتخاب‌کنندگان
‌ماده 8 - انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران
2 - داشتن 16 سال تمام
3 - عدم محجوریت
‌تبصره - ملاک محاسبه سن رأی‌دهندگان روز اخذ رأی 58.12.17 خواهد بود بنا بر این
افرادی که تا تاریخ فوق به سن 16 سال تمام نرسیده باشند‌هر چند که در فاصله زمانی
بین دور اول و دوم به سن قانونی برسند حق شرکت در دور دوم انتخابات را نخواهند
داشت.
‌ماده 9 - انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران
2 - حداقل سن 25 سال و حداکثر 75 سال تمام
3 - عدم اشتهار به فساد و نادرستی
4 - اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی
5 - ابراز وفاداری به قانون اساسی
6 - سواد خواندن و نوشتن به حد کافی
‌ماده 10 - اشخاص زیر از انتخاب شدن محروم می‌باشند:
1 - اقدام‌کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی که حکم محکومیت آنها صادر شده
باشد
2 - محرومیت از حقوق اجتماعی
3 - محجورین و ورشکستگان به تقصیر
4 - نخست وزیران - وزیران - معاونین وزرا - استانداران - سفرا - نمایندگان مجلسین
- اعضای ساواک منحله - اعضای انجمنهای شهر و‌شهرستان و وابستگان نزدیک رژیم سابق
از 15 خرداد 1342 تا بهمن 1357 و کسانی که به استناد مدارک موجود ارتباط یا همکاری
با ساواک منحله‌داشته‌اند.
5 - اعضای هیأت اجرایی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و شعب آنها در حوزه تحت نظارت
خود، استانداران و معاونین آنها - فرمانداران و‌بخشداران در حوزه محل مأموریت خود.
‌ماده 11 - به موجب اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی رییس جمهور، نخست وزیر وزراء
و معاونان وزراء و سایر کارمندان دولت و‌مؤسسات وابسته به دولت و مدیران عامل و
اعضاء شرکتهای تعاونی ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین کادر آموزشی
وزارت آموزش‌و پرورش باید پس از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس شورای ملی و صدور
اعتبارنامه بلافاصله از سمت خود استعفا نموده و تقاضا نمایند آماده به‌خدمت شوند و
دولت مکلف به قبول این تقاضا خواهد بود.
‌فصل سوم - هیأت اجرایی
‌ماده 12 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور در مرکز هر حوزه
انتخابیه هیأت اجرایی انتخابات به ریاست فرماندار یا‌بخشدار مرکز حوزه انتخابیه و
عضویت عالیترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان و
روحانیون مبارز و آگاه تشکیل‌می‌گردد. یک نفر از اعضای شورای شهر در شهرهایی که
شورای شهر در آن تشکیل شده به انتخاب شورا جزو این پنج نفر می‌باشد.
‌تبصره - در صورت عدم وجود هر یک از سازمانهای دولتی یاد شده در حوزه انتخابیه به
جای مقامات مذکور فرماندار یا بخشدار از سایر مسئولین‌ادارات یا معتمدین دعوت
می‌نماید.
‌ماده 13 - جلسات هیأت اجرایی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و در صورت
استعفاء و یا به علت عدم حضور بیش از دو جلسه‌هر یک از اعضاء در هیأت اجرایی
انتخابات که به منزله استعفاء تلقی می‌گردد فرماندار با رعایت مفاد ماده 12 همین
قانون افراد دیگری را به جای آنها‌تعیین خواهد نمود.
‌تبصره - تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آراء کلیه اعضاء معتبر خواهد بود.
‌فصل چهارم - اعلام داوطلبی
‌ماده 14 - داوطلبان نمایندگی مجلس شورای ملی باید با مراجعه به فرمانداری یا
بخشداری معرفی‌نامه و پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را‌دریافت و پرسشنامه مزبور را
در حضور فرماندار یا بخشدار (‌یا سرپرست) تکمیل و متعاقباً معرفی‌نامه را به امضاء
20 نفر از معتمدین حوزه انتخابیه که‌آنان را معرفی نموده باشند به فرمانداری یا
بخشداری اعاده و آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام نمایند.
‌زمان مراجعه به فرمانداری یا بخشداری قبلاً به وسیله وزارت کشور با آگاهی عموم
خواهد رسید.
‌تبصره 1 - تنظیم پرسشنامه در محل فرمانداری یا بخشداری و در خارج از کشور در محل
نمایندگیهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به وسیله‌شخص داوطلب الزامی است ولی برگ
معرفی‌نامه را داوطلب می‌تواند در خارج از فرمانداری یا بخشداری تکمیل و سپس تسلیم
فرماندار یا بخشدار‌نماید.
‌تبصره 2 - ایرانیان مقیم خارج در صورتی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای ملی باشند
باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا‌نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه
داوطلبی را در حضور مقامات ذیصلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم و
سفارتخانه نیز مفاد‌مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا
سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام‌تا نسب
به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.
‌ماده 15 - هیأت اجرایی در مدت پنج روز به تقاضاها رسیدگی نموده و نامزدهای واجد
شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات مجلس شوری‌ملی حوزه انتخابیه تعیین
می‌نماید.
‌ماده 16 - فرماندار یا بخشدار مکلف است فهرست اسامی نامزدهای مصوب هیأت اجرایی
انتخابات را ظرف یک روز پس از دریافت اسامی از‌هیأت اجرایی طی آگهی به اطلاع اهالی
حوزه انتخابیه برساند.
‌فصل پنجم - انجمن نظارت
‌ماده 17 - پس از انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخابات بلافاصله هیأت اجرایی
انتخابات در اولین جلسه نسبت به تعیین 25 نفر از اقشار مختلف‌مردم حوزه انتخابیه
که دارای شرایط رأی‌دهنده باشند اقدام می‌نماید و فرماندار یا بخشدار متعاقباً از
آنها برای تشکیل انجمن نظارت دعوت به عمل‌می‌آورد.
‌ماده 18 - پس از حضور (3).(2) دعوت‌شدگان (17) نفر حاضرین در جلسه با رأی مخفی و
اکثریت نسبی از بین خود یا از خارج 7 نفر را به عنوان‌اعضای اصلی انجمن نظارت
مرکزی و 7 نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌نمایند.
‌اعضای اصلی انجمن نظارت مرکزی بلافاصله از بین خود یک رییس یک نایب رییس و سه
منشی انتخاب می‌نمایند.
‌ماده 19 - انجمن نظارت مرکزی در اولین جلسه برای تشکیل انجمنهای نظارت فرعی وسیله
فرماندار دستور لازم به بخشداران تابع فرمانداری مرکز‌حوزه انتخابیه صادر خواهد
نمود.
‌ماده 20 - بخشدار به محض وصول دستور فرماندار در حوزه انتخابیه برای تشکیل انجمن
نظارت فرعی با همکاری رییس دادگاه، رییس ثبت‌احوال، رییس آموزش و پرورش در صورتی
که در بخش حضور داشته باشند و سه نفر از روحانیون و معتمدان محل تعداد 21 نفر از
معتمدان و‌روحانیون محل را برای تشکیل انجمن نظارت فرعی دعوت می‌نماید و پس از
حضور دو سوم دعوت‌شدگان بلافاصله با رأی مخفی و اکثریت نسبی این‌عده از بین خود یا
خارج 5 نفر را به عنوان اعضاء اصلی و 5 نفر را به عنوان اعضاء علی‌البدل انجمن
نظارت فرعی انتخاب می‌نمایند.
‌تبصره - چنانچه مرکز بخش فاقد ادارات مندرج در ماده فوق باشد بخشدار از نمایندگان
سایر ادارات دعوت خواهد نمود و در صورتی که مرکز‌بخش فاقد ادارات دولتی باشد
بخشدار می‌تواند از فرهنگیان شاغل در مرکز بخش به جای رؤسای ادارات سه‌گانه فوق
دعوت نماید.
‌ماده 21 - اعضای اصلی انجمن نظارت فرعی در اولین جلسه از بین خود یک رییس و یک
نایب رییس و سه منشی انتخاب خواهند کرد.
‌ماده 22 - اعضای انجمنهای نظارت اصلی و فرعی و اعضای شعب اخذ رأی باید دارای سواد
خواندن و نوشتن باشند و در صورتی که در محل افراد‌با سواد به تعداد کافی موجود
نباشد انجمن نظارت مرکزی کسانی را معرفی و اعزام می‌نماید.
‌ماده 23 - انجمنهای نظارت هر حوزه انتخابیه تحت نظارت فرماندار یا بخشدار محل
مسئول صحت جریان انتخابات حوزه خود می‌باشند این‌انجمنها غیر قبال تغییر و انحلال
هستند مگر در مواردی که موجبات تعطیل یا تعویق جریان انتخابات را فراهم نمایند.
‌در این صورت فرماندار یا یا بخشدار با تصویب هیأت اجرایی انتخابات نسبت به تعیین
جانشین از اعضای علی‌البدل و یا تجدید انتخابات آن انجمن‌اقدام خواهد کرد.
‌ماده 24 - هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضای انجمن نظارت از حضور
در انجمن خودداری نمایند، مادام که اکثریت باقی است‌جریان انتخابات تعقیب می‌شود و
به اعضای مذکور اخطار می‌گردد و چنانچه باز هم از حضور در انجمن خودداری کنند به
جای آنها از اعضای‌علی‌البدل دعوت به عمل خواهد آمد.
‌ماده 25 - در صورتی که اعضای انجمنهای نظارت مرکزی یا فرعی از حضور در انجمن تعلل
نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه‌خودداری کنند فرماندار یا بخشدار
با تصویب هیأت اجرایی از اعضای علی‌البدل به جای آنها دعوت به عمل می‌آورد و هرگاه
یک یا چند نفر از اعضای‌علی‌البدل نیز از حضور در انجمن خودداری نمایند و انتخابات
را ختم ننمایند فرماندار یا بخشدار با تصویب هیأت اجرایی از بین معتمدان هیأت
اجرایی‌کسری اعضای انجمن را تکمیل و انتخابات را تا پایان مرحله منجمله دادن
اعتبارنامه ختم می‌نمایند.
‌ماده 26 - انجمنهای نظارت و هیأتهای اجرایی پس از خاتمه انتخابات و صدور
اعتبارنامه و افتتاح مجلس و مورد رسیدگی قرار گرفتن شکایات‌واصله به مجلس شورای
ملی و تأیید اعتبارنامه نمایندگان حوزه‌های انتخابیه با صدور دستور وزارت کشور
منحل و کلیه سوابق انتخاباتی امحاء‌می‌گردد.
‌ماده 27 - امور انتخابات بخش مرکزی را انجمن نظارت مرکزی انجام می‌دهد.
‌ماده 28 - جلسات انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی و هیأتهای نظارت شعب اخذ رأی با
حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود و اتخاذ تصمیم با‌اکثریت مطلق (‌بیشتر از نصف
اعضای حاضر در جلسه) خواهد بود.
‌ماده 29 - جلسات انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی در محل فرمانداری و بخشداری تشکیل
می‌شود.
‌ماده 30 - انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی باید 7 روز قبل از روز اخذ رأی آگهی
انتخابات که حاوی تعداد و محل شعب و اوقات اخذ رأی باشد در‌تمام حوزه مربوط منتشر
نمایند.
‌تبصره - در حوزه‌های انتخابیه‌ای که (‌بخشداری) مرکز حوزه می‌باشد انجمن نظارت
فرعی بخش تشکیل نمی‌شود.
‌ماده 31 - انجمن نظارت می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و مسافتهای دور
که تشکیل شعب ثابت اخذ رأی مقدور نباشد شعب اخذ‌رأی سیار تعیین نماید.
‌ماده 32 - انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی باید لااقل تا پنج روز قبل از روز اخذ رأی
اعضای هیأت نظارت هر شعبه اخذ رأی را که پنج نفر خواهند‌بود (‌یک نفر رییس - یک
نفر نایب رییس و سه نفر منشی) تعیین نمایند و ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل
از روز اخذ رأی محل شعب آماده و‌اعضای شعب اخذ رأی در نواحی مزبور مستقر شوند.
‌ماده 33 - فرماندار یا بخشدار برای هر شعبه اخذ رأی یک نماینده تعیین می‌نماید.
‌ماده 34 - برگهای انتخابات دارای دو قسمت است از محل پرفراژ از هم جدا می‌شود.
‌قسمت اول - تعرفه انتخابات محسوب می‌شود و روی آنها مشخصات رأی‌دهنده نوشته
می‌شود. و قسمت دوم ورقه رأی است که به رأی‌دهنده تسلیم‌می‌گردد.
‌ماده 35 - هر گاه بعضی از شعب اخذ رأی بنا به علل مختلف از عهده قرائت آراء و
تکمیل صورت جلسه بر نیایند و تذکرات انجمن نظارت مربوط‌نیز مؤثر واقع نشود انجمن
نظارت مرکزی یا فرعی رأساً نسبت به قرائت آراء و تکمیل صورت جلسه بر نیایند شعب
مزبور اقدام خواهد نمود.
‌ماده 36 - مسئولیت نگاهداری و حفاظت کلیه لوازم و اوراق انتخاباتی و صندوقهای رأی
تا تحویل به انجمن نظارت به عهده نمایندگان فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود و سپس تا
صدور اعتبارنامه‌ها با ترتیبی که انجمن نظارت و فرمانداری یا بخشداری اتخاذ خواهند
نمود حفاظت خواهد شد.
‌ماده 37 - پس از خاتمه کار اخذ رأی انجمن نظارت مرکزی نام و تعداد آراء حائزین
اکثریت را طی آگهی منتشر می‌نماید.
‌فصل هفتم - تبلیغات
‌ماده 38 - فعالیتهای پس از انتشار آگهی اسامی کاندیداها شروع و تا یک روز قبل از
روز اخذ رأی ادامه خواهد یافت.
‌ماده 39 - انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی در فاصله زمانی فعالیت انتخاباتی از
رادیو تلویزیون و همچنین استفاده از وسائل، پرسنل و سایر امکانات‌ادارات دولتی و
مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی (‌سپاه پاسداران - جهاد سازندگی - بنیاد
مستضعفین - کمیته‌ها.... و غیره) برای کلیه‌داوطلبان و نامزدهای نمایندگی مجلس
شورای ملی اکیداً ممنوع است.
‌ماده 40 - الصاق اعلامیه - پوستر و هر گونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی
تابلوی بیمارستانها تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و‌دولتی و وابسته به دولت
ممنوع بوده و مأموران انتظامی - و پاسداران انقلاب و پاسداران کمیته‌ها مکلفند در
صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را‌جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی
تحویل نمایند و نسبت به برداشتن و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند.
‌ماده 41 - در هر حوزه انتخابیه و وسیله فرمانداری یا بخشداری با همکاری شهرداری
حتی‌المقدور مکانهای مناسبی برای الصاق آگهی‌های تبلیغاتی‌در نظر گرفته شود و
مراتب را به نحو متقاضی به اطلاع نامزدهای انتخاباتی برسانند.
‌ماده 42 - از یک روز قبل از اخذ رأی و تا خاتمه روز اخذ رأی انجام هر گونه
تبلیغات انتخاباتی ممنوع می‌باشد.
‌فصل هشتم - شکایات و مقررات جزایی متفرقه
‌ماده 43 - انجمنهای نظارت تا دو روز پس از ختم رأی‌گیری و اعلام نتیجه انتخابات
شکایات واصله را می‌پذیرند و متعاقباً ظرف دو روز به آنها‌رسیدگی نموده و ضمن اظهار
نظر به هیأت اجرایی تحویل می‌دهند.
‌ماده 44 - شکایاتی که در جریان انتخابات به انجمن نظارت تسلیم می‌شود مانع از
ادامه کار برنامه انتخابات نخواهد بود و در موضوع رسیدگی به‌شکایات مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
‌ماده 45 - هیأت اجرایی با توجه به نظریات انجمن نظارت و مفاد شکایات و بررسیهای
خود چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند‌شعبه به طور مؤثر از جریان
عادی خود خارج بوده و صحیح انجام نگرفته است انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را
باطل اعلام می‌نماید نظر هیأت‌اجرایی در کلیه مواردی که مورد رسیدگی قرار می‌دهد
تا مرحله صدور اعتبارنامه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد گرفت.
‌تبصره - پس از صدور اعتبارنامه رسیدگی به هر گونه شکایات در خصوص انتخابات در
صلاحیت مجلس شورای ملی خواهد بود.
‌ماده 46 - هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی و انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی و هیأت‌های
نظارت شعب اخذ رأی نباید با نامزدهای انتخابات‌خویشاوندی نسبی یا سببی (‌پدر -
مادر - همسر - خواهر - برادر - داماد - عروس) داشته باشند.
‌ماده 47 - هر کس برگ انتخابات مجلس شورای ملی را بخرد یا بفروشد و یا در اوراق
تعرفه انتخابات تقلب و یا در امر انتخابات به نحوی از انحاء‌اخلال یا تقلب و تزویر
و خیانت نماید یا به تهدید یا تطمیع متوسل شود. یا با شناسنامه متعلق به دیگری یا
شناسنامه مجعول با علم به جعلیت آن برگ‌رأی بگیرد یا بیش از یک بار رأی بدهد علاوه
بر محرومیت از حقوق اجتماعی به حبس جنحه از شش ماه الی سه سال و پرداخت جریمه نقدی
از 5000‌تا 50000 ریال یا به یکی از دو مجازات محکوم خواهد شد.
‌ماده 48 - اعتبارنامه منتخبین حوزه‌های انتخابیه با مهر و امضای هیأت اجرایی و
اعضای انجمن نظارت مرکزی و مهر و امضاء فرماندار مرکز حوزه‌انتخابیه در چهار نسخه
تنظیم و صادر می‌شود.
‌ماده 49 - وزارت کشور می‌تواند با توجه به گزارشات واصله و بازرسیهای معموله
جریان انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه را در صورت لزوم‌متوقف نموده و یا نتیجه
اعلام شده آنها را قبل از افتتاح مجلس شورای ملی باطل اعلام نماید.
‌تبصره 1 - وزارت کشور موظف است در اولین فرصت مناسب انتخابات مجدد را در
حوزه‌هایی که انتخاباتشان متوقف یا باطل شده بر اساس‌مقررات این قانون برگزار
نماید.
‌ماده 50 - سرپرستان فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای فرماندار و
بخشدار خواهند بود.
‌ماده 51 - وزارت کشور مأمور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان انتخابات مجلس
شورای ملی خواهد بود و بدین منظور می‌تواند مأمورینی‌جهت بازرسی و نظارت به طور
ثابت یا سیار به شعب مختلف اخذ رأی اعزام دارد.
‌تبصره - اعزام بازرس یا ناظر انتخابات به استانها و شهرستانها و شعب اخذ رأی
منحصراً در اختیار وزارت کشور خواهد بود.
‌ماده 52 - دستورالعمل اجرایی برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی را وزارت کشور تهیه
و با تصویب وزیر یا سرپرست وزارت کشور تهیه و با‌تصویب وزیر یا سرپرست وزارت کشور
به اجرا می‌گذارد.
‌فصل ششم - در تشکیل مجلس شورای ملی
‌ماده 53 - به منظور اداره امور مجلس شورای ملی ستاد مرکزی انتخابات کشور موظف
است، یک دفتر موقت به نام دبیرخانه مجلس شورای ملی‌دایر نموده و محل آن را به
حوزه‌های انتخاباتی اطلاع دهد.
‌ماده 54 - پس از آن که (3).(2) منتخبین در تهران حاضر شدند و اعتبارنامه‌های خود
را به دبیرخانه تحویل دادند، مجلس شورای ملی توسط وزیر‌کشور وبا حضور رییس جمهور
اسلامی ایران افتتاح می‌شود.
‌ماده 55 - به محض افتتاح مجلس شورای ملی به وسیله وزیر کشور، مسن‌ترین نماینده به
عنوان رییس سنی جلسه و دو نفر از جوانترین آنها به‌عنوان منشی‌های جلسه تعیین و
اداره امور جلسه را به عهده خواهند گرفت و سپس بر اساس اصل شصت و ششم قانون اساسی
جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به تعیین رییس و هیأت‌رییسه مجلس با رأی مخفی و اکثریت
نسبی اقدام خواهد شد.
‌ماده 56 - پس از تعیین هیأت‌رییسه مجلس شورای ملی کلیه نمایندگان منتخب باید در
نخستین جلسه مجلس به ترتیب مندرج در اصل شصت و‌هفتم مراسم سوگند را به همان متن
قسم‌نامه به جای آورند و زیر برگ قسم‌نامه را که قبلاً تهیه گردیده است امضاء
نمایند نمایندگان اقلیتهای دینی با ذکر‌کتاب آسمانی خود سوگند یاد خواهند نمود.
‌ماده 57 - مجلس شورای ملی با هر عده‌ای از نمایندگان که هنگام جلسه افتتاحیه حضور
داشته‌اند (‌بیش از (3).(2)) بلافاصله پس از مرسم سوگند‌کار بررسی شکایات و رسیدگی
به اعتبارنامه‌ها را آغاز و تصمیم‌های متخذه در این مورد با اکثریت مطلق نمایندگان
حاضر در مجلس معتبر خواهد بود.
‌ماده 58 - نمایندگان پس از رسیدگی به شکایات و اعتبارنامه‌ها و تأیید آنها نسبت
به تهیه آیین‌نامه داخلی مجلس و تعیین کمیسیونها و سایر موارد‌اقدام می‌نمایند.
‌ماده 59 - نحوه رسیدگی به شکایات انتخابات و اعتبارنامه‌های نمایندگان منتخب مجلس
شورای ملی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله‌وزارت کشور تهیه و جهت اجرا
به مجلس ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 60 - وزارت کشور مکلف است محل مناسبی را جهت مجلس شورای ملی تعیین نماید.
‌ماده 61 - این قانون مشتمل بر 61 ماده و 15 تبصره در تاریخ به تصویب شورای انقلاب
اسلامی ایران رسید.