اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن وزارت راه و شهرسازی


شماره۶۵۰۳۹/ت۵۳۱۷۴هـ                               ۱۳۹۵/۵/۳۱
اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۰۲۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۵) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۱۳۵/ت۳۵۲۲۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ و تبصره (۲) ماده یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۵ ـ کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن که در این آیین نامه کمیسیون عالی سوانح نامیده می­شود با عضویت یک نفر رییس و پنج نفر خبره امور ناوگان، سیر و حرکت، خط و ابنیه فنی، علایم و ایمنی (دبیر کمیسیون) با پیشنهاد مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزیر راه و شهرسازی تشکیل می­گردد. افراد مذکور در زمان عضویت در کمیسیون عالی سوانح نباید مسؤولیتی در راه آهن داشته باشند.

تبصره۲ـ رئیس کمیسیون عالی سوانح فردی خبره و با حداقل (۳) سال سابقه عضویت در هیئت مدیره یا در سمت معاونت مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یا عضویت در کمیسیون عالی سوانح می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری