مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قوچان


شماره۲۳۹۲۴/۳۰۰                                    ۱۳۹۵/۵/۲۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قوچان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قوچان موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۵شورای برنامه ریزی وتوسعه استان خراسان رضوی مبنی بر الحاق حدود ۳۰ هکتار اراضی موسوم به سیمرغ به محدوده طرح جامع شهر رابا ملاحظه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ کمیته فنی شماره ۲ شورای عالی دراین خصوص و پس از تحقق شرایط ذیل و احراز آنها، رابه تصویب نهائی رساند .

۱ ـ مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، مالکین علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آبادی زمین، بیست درصد از اراضی موصوف را به صورت رایگان جهت تأمین معوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون به شهرداری واگذار نمایند .

۲ ـ مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها بیست و پنج درصد از اراضی جهت تأمین خدمات و بیست و پنج درصد باقی مانده جهت احداث معابر بصورت بلاعوض به شهرداری (یا مراجع ذیربط دیگر) منتقل نماید .

۳ ـ تغییر کاربری کلیه اراضی الحاقی خدماتی در کمیسیون ماده پنج قوچان مغایرت اساسی تلقی گردد .

۴ـ الحاق نهایی این اراضی و ابلاغ اسناد مربوطه صرفا پس از احراز بندهای یک و دو این مصوبه توسط دبیرخانه شورای عالی به عمل خواهد آمد. بنابراین تا انجام تکالیف مورد نظر قوانین مذکور و فراهم آمدن بستر و شرایط قانونی لازمه، صدور هر گونه پروانه ساختمانی جدید تحت هر عنوان ممنوع می باشد. بدیهی است پروانه های صادر شده قبلی مشمول این ممنوعیت نمی باشد.

۵ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است موضوع تخلف صورت گرفته در کمیسیون ماده ۵ در اتخاذ تصمیم در حریم و نیز تخلف صورت گرفته در دبیرخانه کمیسیون مبنی بر عدم اعلام مغایرت اساسی را بررسی و مدارک مربوطه را جهت پیگیری و به منظور پیشگیری از بروز تخلفات مشابه به مراجع نظارتی ارجاع و نتیجه را به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضاروصدوردستورانعکاس و اقدام اعلام می شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی