مرجع: وزارت دادگستری - شماره 1806 - تاریخ ابلاغ 57.12.29

‌مرجع: وزارت
دادگستری - شماره 1806 - تاریخ ابلاغ 57.12.29
1357.12.28
‌هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 57.12.28 به استناد ماده یک
لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌قضات به پیشنهاد وزیر
دادگستری که در جلسه مورخ 1357.12.17 شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید پنج نفر
آقایان قضات:
‌مهدی سجادیان - فتح‌الله بنی‌صدر - دکتر حسن فقیه نخجیری - میرشمس شهشهانی - سید
هاشم طباطبائی به عنوان اعضای اصلی، و آقایان محمد‌هدی و جمال تجملی را به عنوان
اعضای علی‌البدل هیأت تصفیه و اصلاح تعیین نمودند.***
***>>‌پاورقی: تصویبنامه فوق به موجب تصویبنامه 58.2.24 هیأت وزیران دولت موقت
انقلاب اسلامی مندرج در صفحه 26 این مجموعه‌اصلاح شده است.<<