لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی

‌لایحه قانونی راجع به تشکیل
سازمان بسیج ملی
‌مصوب 59.2.10
‌ماده 1 - در اجرای فرمان رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر
ایجاد، آموزش و بسیج ارتش بیست میلیونی جهت پیشگیری و‌مقابله به هر گونه تهدید و
تجاوز نظامی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سوانح طبیعی سازمانی به نام سازمان بسیج ملی
زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته‌به وزارت کشور تشکیل می‌گردد.
‌ماده 2 - شرح وظائف و تشکیلات و پستهای سازمانی سازمان بسیج ملی با تأیید سازمان
امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد.
‌ماده 3 - آیین‌نامه اجرایی این لایحه قانونی وسیله وزارت کشور و سازمان امور
اداری و استخدامی کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.