لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی

لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی
مصوب 1359.4.19
ماده 1 - بر مبنای تعالیم عالیه اسلام که هر فرد مسلمان باید با آمادگی کامل مهیای
دفاع و جهاد علیه تجاوزکاران و موانع راه خدا باشد و به موجباصل 151 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و به مقتضای ضرورت انقلاب که همه افراد ملت ایران باید علیه
دشمنان ایران و انقلاب اسلامی آنتجهیز شوند و به پیروی از فرمان رهبر انقلاب امام
خمینی مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی، سازمان بسیج ملی برای آموزش و سازماندهی
همهافراد داوطلب به منظور مقابله با هر گونه تهدید و تجاوز داخلی و خارجی و
پاسداری از دستآوردهای انقلاب اسلامی تا تحقق کامل نظام اسلامی ونیز ایجاد
آمادگیهای لازم در مردم برای مقابله با آثار ناشی از وقوع سوانح طبیعی و حوادث غیر
مترقبه زیر نظر رهبر یا شورای رهبری و وابسته بهریاست جمهوری تأسیس میگردد.
تبصره - بسیج ارتش بیست میلیونی برای مقاصد دفاعی منحصراً با صدور فرمان از طرف
رهبری یا شورای رهبری خواهد بود.
ماده 2 - وظایف کلی سازمان بسیج ملی عبارت است از:
- تهیه و اجرای برنامههای تعلیمات نظامی، عقیدتی و حفاظتی برای کلیه داوطلبان ارتش
بیست میلیونی در سراسر کشور.
- سازماندهی و تجهیز کلیه داوطلبان متعهد برای مبارزه و دفاع در برابر تجاوز و
تهدید و دخالت دشمنان خارجی و عوامل سرسپرده داخلی آنان
- تهیه طرحها و برنامههای ضروری متناسب با شرایط روز در جهت تحقق اهداف سازمان و
گسترش فعالیتهای بسیج در کلیه سطوح مملکت.
- تهیه طرحها و برنامههای لازم جهت ایجاد آمادگی در مردم به منظور پیشگیری از بروز
سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه و مقابله با آثار سوء ناشیاز آنها و هماهنگ کردن
فعالیتهای مربوطه در زمان اضطرار.
- نظارت بر چگونگی اقدامات انجام شده و ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای بسیج ملی در سطح
کشور و تهیه و تقدیم گزارشات لازم به مراجع ذیربط.
ماده 3 - مقررات و آییننامههای اجرایی این قانون و تشکیلات سازمان وسیله سازمان
بسیج ملی، با همکاری دفتر ریاست جمهوری، وزارت کشور،وزارت دفاع ملی، ستاد مشترک
ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران تهیه و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور (از نظر تشکیلات) پس ازتصویب هیأت وزراء به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 1 - رییس سازمان بسیج ملی از طرف رهبر یا شورای رهبری منصوب میگردد.
تبصره 2 - خط مشی کلی بسیج ملی توسط شورای عالی دفاع ملی تعیین میگردد و هر گونه
تغییر یا جرح یا تعدیل در خط مشی تعیین شده وسیلههمان شورا انجام خواهد شد.
تبصره 3 - تصمیمات مربوط به چگونگی اجرای خط مشی تعیین شده و واگذاری مسئولیتها و
وظائف به عناصر تابعه در ستاد بسیج توسطشورایی مرکب از رییس و مسئولان قسمتهای
مختلف سازمان اتخاذ گردیده و وسیله رییس سازمان به مرحله اجراء در میآید.
ماده 4 - پشتیبانهای آموزشی و لجستیکی سازمان بسیج ملی، ضمن در نظر گرفتن اصل
خودکفایی ارتش بیست میلیونی، به عهده وزارت دفاع ملیو کلیه سازمانهای نظامی و
انتظامی و سپاه پاسداران خواهد بود. نحوه و حدود این گونه پشتیبانیها در آییننامه
اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
تشکیلات سازمان بسیج ملی در مراکز استانها و شهرستانها و بخشها و روستاها بر اساس
آییننامههای اجرایی مصوب و خط مشی کلی تشکیلاتیسازمان بسیج ملی تهیه و با همکاری
استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهبانان اجراء و جزء بسیج ملی مرکز خواهد بود.