تصویب نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار

۲۹/۳/۱۳۹۵                                                   هـ۵۳۱۸۴ت/۳۵۹۸۰شماره  


تصویبنامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۲۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (۸ )و (۹ )ماده (۳ )قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:
آقایان محمدطالبی٬ سیدعباس موسویان و قاسم محسنی به عنوان اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار٬ موضوع بند (۸)
ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آقای رسول سعدی به عنوان عضو شورای یادشده موضوع بند (۹)ماده
مذکور تعیین میشوند.


                                                       معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری