لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع 50 کیلومتری اصفهان

لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع 50 کیلومتری
اصفهان
مصوب 1359.4.26
ماده واحده:
نظر به این که استانداری اصفهان احداث و تأسیس بعضی از صنایع و خدمات تولیدی را در
شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان ضرورت حتمی دانسته لذابه وزارت کشور اجازه داده میشود
استثنائاً در محلهایی که در گزارش شماره 12203 مورخ 59.4.12 استانداری اصفهان که
پیوست این لایحه قانونیمیباشد (به استثناء نقاط 4 و 5) منعکس گردیده و کروکی
تفصیلی آن هم پیوست گزارش مذکور است با رعایت کلیه موازین قانونی و اشتراک
مساعیمقامات محلی تأسیسات صنعتی و تولیدی ایجاد گردد و این قسمت از منع قانونی لغو
میشود.
تبصره - برای نقطه 6 گزارش فقط صنایع پوشاک میتوانند فعالیت داشته باشند و 50% از
مساحت هر یک از قطعات به شرکتهای تعاونی موضوعمصوبه 58.10.22 شورای انقلاب اختصاص
خواهد یافت.