مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی عباس آباد


شماره۲۸۶۱۵/۳۰۰                                    ۱۳۹۵/۶/۱۵

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون اراضی عباس آباد

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

   به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۸، پیرو مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ خود با موضوع طرح به روزرسانی اراضی عباس آباد ضمن بررسی گزارش مشاور و نظر کمیته فنی شماره ۳، به دلیل عدم پذیرش هرگونه افزایش بارگذاری نسبت به طرح جامع مصوب، مقرر نمود:

۱ـ طرح مجددا در کمیته فنی تخصصی معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش (کمیته فنی شماره۳) با در نظر گرفتن ضوابط عام بارگذاریهای ساختمانی و ملاحظات زیست محیطی برای ۵۳۲ هکتار (پانصد و سی و دو هکتار) مساحت کل اراضی، با جهت گیری رسیدن به میزان سطح اشغال برابر با ۵% (پنج درصد) و تراکم رو ۲۰% (بیست درصد)، بررسی و نتیجه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.

۲ـ در خصوص ساختمان باغ موزه خزائن و جواهرات بانک مرکزی، مقرر شد: ضمن توقف عملیات ساختمانی و توقف دیوارکشی، نحوه ادامه کار از طریق نظرخواهی از افکار عمومی و مراکز تخصصی مورد نقد، ارزیابی و تصمیم سازی قرار گیرد.

۳ ـ در خصوص ایستگاه مترو حقانی (به عنوان مجتمع ایستگاهی)، ضمن توقف عملیات ساختمانی مقرر شد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از پروژه بازدید و گزارشی از انطباق وضع موجود پروژه و پروانه ها و مجوزهای صادره با ضوابط عام بارگذاری اراضی عباس آباد تهیه و به شورای عالی ارایه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی