مرجع: سازمان برنامه و بودجه - شماره .427 د - تاریخ ابلاغ 1358.10.2

‌مرجع: سازمان برنامه و بودجه - شماره .427‌د - تاریخ ابلاغ 1358.10.2
1358.09.03
‌شورای انقلاب اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.9.3 بنا به پیشنهاد شماره 3248 - 4
- 8546.5 مورخ 1358.7.30 سازمان برنامه و بودجه و به‌استناد ماده 23 قانون برنامه
و بودجه کشور و به منظور کمک به راه‌اندازی کارها و تقلیل سطح بیکاری، نوع، میزان
و نحوه اخذ تضمین از پیمانکاران‌برای مناقصه‌ها و قراردادهای کارهای پیمانکاری را
به شرح زیر تصویب نمودند:
‌ماده 1 - در کلیه قراردادهایی که از تاریخ تصویب این تصویبنامه از طریق مناقصه یا
طرق دیگر به پیمانکار واگذار می‌شود دستگاه‌های اجرایی موظفند‌تضمین شرکت در
مناقصه‌ها و انجام تعهدات، پیش‌پرداخت‌ها، حسن انجام کار را به صورت ضمانت به
میزانی که در مواد بعدی ذکر خواهد شد اخذ‌نمایند و بانک‌ها موظفند این ضمانت‌ها را
به ترتیبی که در این تصویب‌نامه قید شده است به نام کارفرما برای پیمانکاران صادر
کنند.
‌ماده 2 - ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه به میزان پنج درصد مبلغ برآورد کار مورد
مناقصه می‌باشد که بانک در ازاء اخذ سفته فقط از پیمانکار آن را برای‌او و به نام
کارفرما صادر خواهد کرد.
‌کارفرما می‌تواند با توجه به مفاد بند 4 از ماده 11 آیین‌نامه معاملات دولتی
میزان این سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصد هزار ریال کمتر نشود تقلیل‌دهد.
‌ماده 3 - ضمانت‌نامه انجام تعهدات موضوع ماده 34 شرایط عمومی پیمان پنج درصد مبلغ
پیمان خواهد بود که بانک در ازاء اخذ سفته و وجه نقد(95% سفته و 5% وجه نقد) فقط
از پیمانکار طرف قرارداد آن را برای او و به نام کارفرما صادر خواهد کرد.
‌ماده 4 - ضمانت‌نامه پیش پرداخت موضوع ماده 36 شرایط عمومی پیمان:
1 - 4 - میزان درصد پیش پرداخت بر حسب مبلغ پیمان به شرح جدول زیر است:
‌میزان درصد پیش پرداخت نسبت به مبلغ پیمان
24 % در کارهای تا 20 میلیون ریال
21% در کارهای 20 تا 50 میلیون ریال
18% در کارهای 50 تا 100 میلیون ریال
15% در کارهای 100 تا 200 میلیون ریال
12% در کارهای 200 تا 400 میلیون ریال
9% در کارهای 400 تا 600 میلیون ریال
6% در کارهای 600 میلیون ریال به بالا
2 - 4 - کل مبلغ پیش پرداخت در ازاء ضمانت‌نامه بانکی (‌به نام کارفرما) که برای
صدور آن سفته و وجه نقد (95 سفته 5% وجه نقد) فقط از پیمانکار و‌طرف قرارداد اخذ
می‌شود به طور یک جا از طرف کارفرما به حسابی به نام پیمانکار نزد بانک صادرکننده
ضمانت‌نامه واریز می‌گردد و برداشت از این‌حساب منحصراً با اجازه کارفرما و به
ترتیب مشروح زیر خواهد بود:
‌یک سوم مبلغ پیش پرداخت پس از عقد پیمان و یک سوم مبلغ پیش پرداخت پس از تجهیز
کارگاه به پیمانکار پرداخت می‌شود. بقیه مبلغ پیش پرداخت‌پس از انجام 30% مبلغ
اولیه پیمان بر طبق صورت وضعیت ریالی ماهانه به شرط آن که لااقل دو سوم آن مربوط
به پیشرفت فیزیکی کار (‌کار انجام شده)‌و حداکثر یک سوم آن مربوط به مصالح پای کار
باشد، به پیمانکار پرداخت می‌شود.
3 - 4 - برای بازپرداخت مبالغ پیش‌پرداخت فوق باید از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت
پیمانکار برابر با میزان درصد پیش‌پرداخت متعلقه به قرارداد‌مربوط و بر اساس
درصدهای مندرج در جدول موضوع بند 1 - 4 - این ماده کسر گردد.
‌ماده 5 - ضمانت‌نامه حسن انجام کار: کلیه مبالغ ده درصد موضوع ماده 35 شرایط
عمومی پیمان که برای تضمین حسن انجام کار از مبالغ ناخالص‌صورت وضعیت‌های پیمانکار
کسر می‌شود در حساب جداگانه‌ای نزد کارفرما نگهداری می‌گردد، نصف این مبلغ
بلافاصله پس از تحویل موقت در ازاء‌اخذ ضمانت‌نامه بانکی به نام کارفرما که بانک
ضامن برای صدور آن سفته و وجه نقد (95% سفته 5% وجه نقد) فقط از پیمانکار اخذ
می‌نماید به‌پیمانکار پرداخت می‌شود بقیه مبلغ تضمین حسن انجام کار و نیز
ضمانت‌نامه و سفته‌ها و وجه نقد مربوط پس از تحویل قطعی به پیمانکار مسترد‌خواهد
شد.