مرجع: وزارت کشور - شماره 84346 - تاریخ ابلاغ 1358.12.28

‌مرجع: وزارت
کشور - شماره 84346 - تاریخ ابلاغ 1358.12.28
1358.12.04
‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.12.4 بنا به پیشنهاد شماره
11772.53.10839 مورخ 1358.11.21 وزارت کشور و‌به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون
تقسیمات کشوری مصوب آبان ماه 1316 تصویب نمودند بخش فریدونشهر از شهرستان فریدن
منتزع و تبدیل به‌شهرستان گردد.
‌مرکز شهرستان شهر فریدونشهر می‌باشد.
‌سازمان تقسیمات شهرستان فریدونشهر شامل یک بخش به شرح زیر می‌باشد.
1 - بخش مرکزی مرکز فریدونشهر شامل دهستانهای فریدونشهر - پیشکوه موگویی - پشتکوه
موگویی - چناورد.
2 - نقاط جغرافیایی - سنگباران - خنگ - خویگان - شاه‌بلاغ - سورشجان - بیج‌گرد -
بادجان آخوره - علی‌اصغر - تنگ علیا - علی‌مدد - آخوره‌پایین از دهستان گرجی و
روستاهای میلاگرد - چقادر - از دهستان حومه از بخش مرکزی شهرستان فریدن منتزع و
تابع شهرستان فریدونشهر باشد.