اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور


شماره۸۷۷۷۷/ت۵۳۵۰۸هـ                               ۱۳۹۵/۷/۲۴
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۱۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۰۹۴۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آییـن نامه اجرایی بند (هـ) تبصـره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویـب نامه شماره ۳۸۴۶۳/ت۵۳۲۰۳هـ مـورخ ۱۳۹۵/۴/۲ به شـرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ متن زیر به انتهای تبصره ماده (۱۰) اضافه می شود:

«و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به آن تسری می یابد.»

۲ـ متن زیر جایگزین تبصره (۲) ماده (۱۲) می شود:

«تبصره۲ـ دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ جهت مشاهده جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) مراجعه شود.