مرجع: وزارت کشور - شماره 6930 - تاریخ ابلاغ 59.5.4

‌مرجع: وزارت کشور -
شماره 6930 - تاریخ ابلاغ 59.5.4
1359.04.15
‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 59.4.15 تصویب نمودند که پرچم
رسمی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی به‌رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت
مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار "‌الله اکبر" به مشخصات زیر باشد:
- علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار می‌گیرد.
- شعار الله‌اکبر به رنگ سفید و با خط کوفی بنایی (‌یعنی همان خطی که شعار
الله‌اکبر را بر مناره‌های مساجد اسلامی نقش می‌کند) تکرار می‌شود.
- شعار الله‌اکبر به نشانه بیست و دوم بهمن روز پیروزی انقلاب، بیست و دوبار به
صورت حاشیه در مرز رنگ سبز و سفید و سرخ و سفید تکرار‌می‌گردد (‌یازده بار در رنگ
سبز و یازده بار در رنگ سرخ).
- مشخصات هندسی و فنی دقیق پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران مطابق
استاندارهای مصوب مؤسسه استاندار و تحقیقات صنعتی‌ایران است.