اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران

‌اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران
1358.09.17
‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 58.9.17 بنا به پیشنهاد وزارت
صنایع و معادن اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران را به شرح‌زیر تصویب نمودند:
‌ماده 1 - در اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و به استناد آیین‌نامه اجرایی
آن مصوب هیأت وزیران مورخ 1358.5.20 سازمانی به نام‌سازمان صنایع ملی ایران که در
این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود برای مدت نامحدود تأسیس می‌گردد.
‌ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل است که طبق مواد این اساسنامه و
آیین‌نامه‌های مربوط اداره می‌شود.
‌ماده 3 - موضوع سازمان عبارت است از اجرای هدفهای قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون
حفاظت و توسعه صنایع ایران دائر بر مدیریت و مساعی‌لازم در جهت پیشرفت و خودکفایی
بهره‌دهی مؤسسات مشمول که شامل وظایف خاص زیر خواهد بود.
3 - 1 - در اختیار گرفتن سهام و سرمایه مؤسسات مشمول قانون و تعیین نمایندگان
تام‌الاختیار در مراجع قانونی این گونه مؤسسات برای کلیه سهام‌دولتی.
3 - 2 - مشارکت در یا مدیریت مؤسسات مشمول قانون و یا تعیین ناظران فنی و مالی بر
حسب مورد برای اداره کردن صحیح این مؤسسات در جهت‌هدفهای انقلاب اسلامی و پیشرفت
صنایع ایران.
3 - 3 - همکاری با مدیریت مؤسسات مشمول و کمک در رفع مشکلات و خودکفایی آنها.
3 - 4 - همکاری در ایجاد هیأت‌های متخصص در گروه‌های مختلف صنایع و معادن به منظور
اداره و تعیین خط مشی‌ها و سیاستهای کلی مؤسسات‌مشمول.
3 - 5 - نظارت بر فعالیتهای مؤسسات مشمول و هدایت و هماهنگی آنها در جهت سیاستهای
تعیین شده از طرف دولت.
3 - 6 - ارزیابی و اداره سهام و سرمایه مؤسسات مشمول مستقیماً و یا با استفاده از
تخصص‌های موجود در کشور.
3 - 7 - فراهم‌آوردن تسهیلات برای این مؤسسات در زمینه تأمین اعتبار مواد اولیه
قطعات یدکی و کادر فنی مورد نیاز.
3 - 8 - کنترل و نظارت مداوم بر امور مدیریت و نظام مالی مؤسسات مشمول از طریق
بازرسی و حسابرسیهای لازم.
3 - 9 - تهیه خط مشی‌های لازم به منظور اصلاح و ادغام و توسعه و ایجاد و یا انحلال
مؤسسات مشمول در چهارچوب سیاستهای اقتصادی و توسعه‌صنعتی و معدنی کشور.
3 - 10 - تنظیم برنامه‌های بلند مدت برای مؤسسات مشمول در هر گروه از صنایع به
منظور توسعه و تقویت آنها و کاهش وابستگی آنها به واردات و‌تغییر ماهیت آنها از
حالت صنایع مونتاژ به صنایع ملی.
3 - 11 - تنظیم برنامه‌های آموزش برای تقویت مدیران موجود و تربیت مدیران جدید.
3 - 12 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که در حدود این اساسنامه در مجمع عمومی
مطرح می‌شود.
‌تبصره 1 - وظایف و اختیارات مجامع عمومی مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از
قانون تجارت در مورد مؤسسات مشمول قانون حفاظت‌و توسعه صنایع ایران به عهده این
سازمان محول می‌گردد و لذا رعایت مقررات مصرحه در آن قانون راجع به مجامع عمومی به
استثنای مقررات مربوط‌به آگهی تصمیمات مجامع عمومی الزامی نخواهد بود.
‌تبصره 2 - بازرسان و حسابرسان یا مؤسسات حسابرسی تعیین شده از طرف سازمان در حکم
بازرسان معتمد وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌بورس اوراق بهادر و سایر سازمانهای
ذینفع خواهند بود لذا مقررات مربوط به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در مورد
مؤسسات مشمول‌قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران لازم‌الرعایه نخواهد بود.
‌ماده 4 - مرکز اصلی سازمان در تهران و هزینه‌های داخلی آن از محلی که به تصویب
مجمع عمومی می‌رسد تأمین خواهد شد.
‌ماده 5 - ارکان سازمان به شرح زیر است:
1 - مجمع عمومی 2 - شورای سازمان 3 - مدیر عامل سازمان
‌ماده 6 - مجمع عمومی سازمان از افراد زیر تشکیل می‌شود.
- وزیر صنایع و معادن که ریاست مجمع را به عهده خواهد داشت.
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه
- وزیر بازرگانی
- وزیر کشاورزی و عمران روستایی
- وزیر کار و امور اجتماعی
- رییس بانک مرکزی
- مدیر عامل سازمان صنایع ایران
‌تبصره 1 - در صورت عدم امکان شرکت در جلسات مجمع عمومی افراد نامبرده فوق
نمایندگان تام‌الاختیار خود را برای شرکت در جلسات اعزام‌خواهند داشت.
‌تبصره 2 - مدیر عامل سازمان سمت معاونت وزارت صنایع و معادن را نیز داشته و از
طرف وزیر صنایع و معادن تعیین می‌شود.
‌ماده 7 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است.
7 - 1 - تصویب خط مشی کلی سازمان
7 - 2 - رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سازمان
7 - 3 - رسیدگی و تصویب گزارش سالیانه مربوط به عملکرد بودجه و حسابها
7 - 4 - تصویب آیین‌نامه‌ها مالی، اداری، استخدامی، و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی
سازمان
7 - 5 - تصویب تشکیلات سازمان
7 - 6 - انتخاب اعضای شورای سازمان و عزل و نصب آنها و تعیین حق‌الزحمه آنها با
پیشنهاد وزیر صنایع و معادن
7 - 7 - بررسی و اظهار نظر در مورد اقدامات انجام شده توسط سازمان و حل کلیه مسائل
اصولی سازمان که در رابطه با دولت باشد.
‌ماده 8 - جلسات مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار به دعوت رییس مجمع و یا سه
نفر از اعضای مجمع و یا به پیشنهاد شورای سازمان‌تشکیل می‌گردد و تصمیمات آن حداقل
با 5 رأی موافق معتبر خواهد بود.
‌ماده 9 - شورای سازمان مرکب از 7 نفر عضو می‌باشد که یکی از آنها معاون وزارتخانه
و مدیر عامل و بقیه از افراد متخصص در امور مدیریت‌صنایع، مالی، تجارت، بازرگانی و
حقوقی به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب
می‌شود و انتخاب‌مجدد اعضاء بلامانع است.
‌ماده 10 - حداقل 5 نفر از اعضاء شورای سازمان باید به صورت تمام وقت عهده‌دار
مشاغل محوله باشند انجام وظیفه آن عده از اعضای شورای‌سازمان که از میان کارمندان
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی انتخاب می‌شوند به صورت مأموریت خواهد بود.
‌ماده 11 - جلسات شورای سازمان هفته‌ای یک بار به ریاست مدیر عامل تشکیل خواهد شد
و تصمیمات با چهار رأی موافق اتخاذ خواهد گردید. در‌صورت لزوم جلسات اضافی به دعوت
دو نفر از اعضاء تشکیل خواهد گردید.
‌ماده 12 - از مذاکرات و تصمیمات متخذه جلسات شورای سازمان برای صورتجلسه تهیه
گردد و به امضای حاضران در جلسه برسد.
‌ماده 13 - اعضای شورای سازمان از میان اعضای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان
قائم مقام مدیر عامل و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب خواهند‌نمود.
‌ماده 14 - وظایف شورای سازمان:
14 - 1 - تعیین خط مشی کلی و برنامه‌ها جهت تصویب مجمع عمومی و اجراء
14 - 2 - تهیه و اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی سازمان
14 - 3 - تهیه بودجه سالانه سازمان و گزارش سالانه عملیات آن
14 - 4 - تهیه تشکیلات سازمان و اجرای آن پس از تصویب مجمع عمومی
14 - 5 - اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی
14 - 6 - انجام امور جاری سازمان و نظارت و پیگیری امور گروه‌های تخصصی
14 - 7 - بررسی تنگناهای مالی و اداری مؤسسات مشمول و کمک در رفع این تنگناها
14 - 8 - اقدام به هر نوع عملیات دیگر از قبیل اخذ وام، نوسازی، سرمایه‌گذاریهای
جدید مشارکت و انحلال و ادغام مؤسسات مشمول که برای انجام‌موضوع سازمان ضروری باشد
14 - 9 - تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی مؤسسات مشمول
14 - 10 - تصویب خط مشی‌ها و سیاستهای مؤسسات مشمول که توسط هیأتهای متخصص بند 4
ماده 3 این اساسنامه ارائه می‌دهند.
‌ماده 15 - مدیر عامل سازمان سمت نماینده تام‌الاختیار سازمان را خواهد داشت و
مجری تصمیمات شورای سازمان می‌باشد از جمله وظایف وی‌عبارتند از:
15 - 1 - تشکیل و اداره جلسات شورای سازمان
15 - 2 - اجرای مقررات داخلی و تعیین حدود وظایف کارکنان و تفویض اختیارات به آنها
متناسب با وظایفشان با توجه به نمودار سازمانی سازمان.
15 - 3 - اجرای مصوبات شورا.
15 - 4 - نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی و اداری و دولتی و خصوصی با حق
توکیل و ارجاع امر به داوری و حق صلح با تصویب شورای‌سازمان.
15 - 5 - کلیه اقداماتی که برای اداره امور سازمان ضروری باشد و در جلسات شورا به
تصویب رسیده باشد.
‌ماده 16 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال
می‌باشد دوره مالی در سال تأسیس از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند‌همان سال خواهد
بود.
‌ماده 17 - انحلال سازمان بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن با تصویب مجمع عمومی
و تأیید هیأت وزیران صورت خواهد گرفت. تصمیمات و‌اقدامات سازمان قبل از تاریخ
تصویب این اساسنامه معتبر و به قوت خود باقی خواهد بود.
‌ماده 18 - این اساسنامه مشتمل بر 18 ماده به استناد آیین‌نامه قانون حفاظت و
توسعه صنایع ایران تهیه و به تصویب شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران در تاریخ
58.9.17 رسیده است.