قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول

‌قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان
و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول
‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
‌موضوع "‌تعزیرات حکومتی مربوط به جعل اسکناس" در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت
نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در این‌زمینه "‌قانون تمدید مجازات جاعلین
اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول" به شرح زیر در
جلسه مورخ1368.1.29 به تصویب رسید:
"‌قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان
اسکناس مجعول"
‌ماده واحده: هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند. یا با
علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند‌باشد و یا قصد مبارزه با
نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد
و عالم ورود اسکناس مجعول به‌کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آن که
عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده
است.‌ مرتکبین در غیر از مواردی که بر اساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می‌شوند،
مشمول مجازاتهای مقرر در ماده 21 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات)‌مصوب 1362.5.18
خواهند بود.
‌تبصره: در کلیه صور فوق علاوه بر مجازاتهای مذکور، معادل اموالی که از راه جعل یا
توزیع یا ورود یا مصرف به دست آمده، از اموال مرتکب‌مصادره می‌شود.