قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 1383

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده
(60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 1383

ماده واحده - به منظور استمرار روند اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مطابق
برنامه زمانبندی و جلوگیری از ایجاد رکود و وقفه آنها ناشی از عدم تحقق برخی از
اقلام درآمدی دولت از قبیل درآمد حاصل از واردات خودرو، درآمد حاصل از خدمت نظام
وظیفه و خط دوم تلفن همراه و همچنین پرداخت هزینه‌های ناشی از خسارات حوادث غیر
مترقبه، به دولت اجازه داده میشود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذیل و
مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1384 به عمل آورد.
تبصره - معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (000 000 570) دلار جهت تخصیص
طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی.
معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (000 000 350) دلار جهت جبران خسارات ناشی
از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و
سرما زدگی و زلزله و حوداث غیر مترقبه وقوع یافته.
معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (000 000 20) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم
در استان سیستان و بلوچستان.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این
تخصیص تا پایان شهریور ماه سال 1384 متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر
نهصد و چهل میلیون (000 000 940) دلار توسط خزانه انجام گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل
ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/2/1384 با
اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.