قانون استفاده از منابع مالی خارجی

قانون استفاده از منابع مالی خارجی ماده واحده -
به دولت اجازه داده میشود در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حکم بند (ب) ماده (13) و جدول شماره (7) قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383
و احکام قوانین بودجه‌های سالانه و سایر مجوزهای قانونی از تسهیلات و منابع مالی
خارجی (فاینانس) استفاده نماید. سقف مانده تسهیلات استفاده نشده سال 1383 و هر سال
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مندرج در بند
(ب) جدول شماره (7) به سقف سال بعد بند (ب) جدول شماره (7) برنامه اضافه میگردد.

تبصره - حکم موضوع بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ملغی‌الاثر
میشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1384
ماده واحده و تبصره آن عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.