قانون اصلاح بند (( هـ) تبصره (3) ماده (148) اصلاحی از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1376

قانون اصلاح بند ((‌هـ) تبصره (3)
ماده (148) اصلاحی‌از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون‌ثبت اسناد و
املاک مصوب 1376 ‌ماده واحده - بند (‌هـ) تبصره (3) ماده (148) اصلاحی از قانون
اصلاح مواد(147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 1376.5.26 - به
شرح‌ذیل اصلاح می‌گردد:

‌هـ - اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای‌بزرگ با جمعیت
دویست هزار نفر و بیشتر (‌موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف‌واجد شرایط مندرج
در بند (‌الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای(‌تقویم دولتی) و
مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (‌الف) مذکور باشند و‌مشمولان جزء
اول بند (‌د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.

‌تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد
شرایط‌می‌باشد.

‌درصورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیأت حل اختلاف به‌تقاضای معترض،
گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و‌معرفی می‌نماید.
نظر اکثریت این گروه قطعی است.

‌پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه‌کارشناسی به
عهده معترض می‌باشد.

‌تبصره 1 - متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات‌ثبت
اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.

‌تبصره 2 - درصورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای
تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.

‌تبصره 3 - کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت‌منطقه‌ای
از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد‌حاصله از
نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم‌خردادماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1381.3.29 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی