قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده(24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370

‌قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده(24) قانون
اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 ‌ماده واحده - ماده (1041) قانون مدنی موضوع
ماده (24) قانون اصلاح موادی از‌قانون مدنی و تبصره آن مصوب 1370.8.14 به شرح ذیل
اصلاح می‌گردد.

‌ماده 1041 - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از
رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص
دادگاه صالح.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم‌آذر ماه
یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1381.4.1 با
اصلاحاتی درعنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام‌رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رییس مجلس شورای اسلامی