قانون اصلاح قانون واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تأمین نیروی انسانی بهداشتی درمانی موردنیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1368

‌قانون اصلاح قانون
واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم به‌بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ایجاد
تسهیلات برای تأمین نیروی‌انسانی بهداشتی درمانی موردنیاز واحدهای بهداشتی
درمانی‌بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1368 ‌ماده واحده - با عنایت به نیاز منطقه
و تأکید مصوبه مجلس شورای اسلامی به‌ضرورت حفظ کاربری بیمارستان شهید دکتر بهشتی
قم و با توجه به مصالحه اطراف‌مربوط به موضوع بیمارستان مذکور، مقرر گردید دولت
مبلغ چهل میلیارد (000 000 000 40) ریال برای این امر اختصاص دهد تا ابتدا کلیه
دیون و تعهدات‌مختلف بابت بیمارستان فوق از محل مبلغ مذکور پرداخت و باقیمانده آن
دراختیار‌مؤسسه اقتصادی فاطمیه قرار گیرد و بیمارستان برای ارائه خدمات مناسب
بهداشتی،‌درمانی، آموزشی و پژوهشی به تملک دولت درآمده و تجهیز گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم‌آذرماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1382.3.3 با
اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی