قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28

‌قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین‌دادرسی‌دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب 1378.6.28 ‌ماده واحده - باعنایت به اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون
آیین دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 مجلس شورای اسلامی در
تاریخ1382.6.29 به‌پایان می‌رسد، لذا ماده (128) قانون مذکور و تبصره آن به شرح
ذیل ابقاء‌می‌شود:

‌ماده 128 - متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم‌می‌تواند
بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف‌حقیقت و
دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل
در‌صورت جلسه منعکس می‌شود.

‌تبصره - در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص‌قاضی
موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در‌مرحله تحقیق
با اجازه دادگاه خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریور‌ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.3.17 با‌اصلاحاتی
به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی