قانون اصلاح ماده (1169) قانون مدنی مصوب 1314

‌قانون اصلاح ماده (1169)
قانون مدنی مصوب 1314 ‌ماده واحده - ماده (1169) قانون مدنی مصوب 1314.1.20 به شرح
زیر اصلاح‌می‌گردد:

‌ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند،
مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

‌تبصره - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به
تشخیص دادگاه می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد
ماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.9.8
با‌اصلاحاتی به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی