قانون الحاق یک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

‌قانون
الحاق یک تبصره به ماده (297)‌قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ‌ماده واحده - متن
زیر به عنوان تبصره، به ماده (297) قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370 الحاق می‌گردد :

‌تبصره - براساس نظر حکومتی ولی‌امر، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون‌اساسی
جمهوری اسلامی ایران به‌اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم خرداد‌ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1382.10.6 با
اصلاحاتی به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.‌ ‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس
شورای اسلامی