قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور

قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ‌ماده (60) و
جدول شماره (2) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی
ایران و قانون بودجه سال 1382 کل‌کشور ‌ماده واحده - تبصره‌های زیر به ماده (1)
قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب 1382 الحاق و
تبصره قبلی به تبصره (7) تغییر‌می‌یابد:

‌تبصره 1 - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 تا مبلغ دو میلیارد و نهصد
و‌بیست و سه میلیون (000 000 923 2) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت
به‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین
بازپرداخت‌بدهی‌های سررسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای 1378
الی1381 از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید.

‌تبصره 2 - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 تا مبلغ یکصد میلیون (000 000
100) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای صنعتی
و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح و تأیید سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استفاده نماید.

‌تبصره 3 - به منظور اتمام عملیات و بهره‌برداری از طرحها و ردیفهای
تملک‌دارائی‌های سرمایه‌ای (‌عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آنها سالهای 1382
و 1383‌بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرحها و ردیفهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای
به‌دولت اجازه داده می‌شود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (000 000
500 1) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و دراجرای قانون بودجه سال1382 اختصاص دهد.

‌حداقل سی و پنج درصد (35%) از این اعتبار به طرحها و ردیفهای تملک‌دارائی‌های
سرمایه‌ای استانی اختصاص می‌یابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت‌و
برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد.

‌به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده می‌شود که پرداخت وجه از محل‌این
تخصیص تا پایان تیرماه سال 1383 متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر
یک‌میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 1) دلار به خزانه براساس تخصیص سال
1382‌توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و
تا‌پایان تیرماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق‌الذکر را به خزانه واریز نماید.

‌تبصره 4 - به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های قطعی‌دولت به
بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (000 000 500) دلار از محل حساب‌ذخیره ارزی
برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی
ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد.

‌تبصره 5 - به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به‌بخشهای
غیردولتی بانکهای عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی‌اقدامات عاجل را
مبذول دارند. در این خصوص بانکهای عامل صرفاً مجری مصوبات‌هیأت امناء ارزی خواهند
بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم‌اسفند
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1382.12.26
ماده واحده و تبصره‌های آن با اصلاحاتی به‌تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده
است.‌عـ