قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده(60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور

‌قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده
(60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و‌اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور ‌ماده واحده - به هیأت وزیران
اجازه داده می‌شود معادل ریالی دویست و پنجاه‌میلیون (000 000 250) دلار از مجموع
مجوزهای داده شده برداشت از حساب ذخیره‌ارزی را جهت پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه
خدمات درمانی هزینه نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم‌اردیبهشت ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1383.3.16 با
اصلاحاتی به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.