قانون الحاق یک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

قانون الحاق یک
تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده واحده ـ متن زیر به عنوان
تبصره، به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 الحاق می‌گردد:

تبصره _ براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم خرداد ماه
یکهزارو سیصدو هشتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382،06،10با
اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی