معضل ماده 215 لایحه برنامه چهارم توسعه

معضل ماده 215 لایحه برنامه چهارم توسعه
(مصوبه مورخ 11/7/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) شماره : 0101/36512 تاریخ : 14/7/
1383 بر اساس بند 8 اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در
اجرای دستور شماره 7624/1 مورخ 9/7/1383 مقام معظم رهبری نظر مشورتی نهایی شورای
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل معضل ، موضوع ماده 215 لایحه برنامه چهارم توسعه
طی ماده واحده به شرح ذیل به تصویب رسید . ماده واحده : الف – قانون برنامه
پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور توسط رییس مجلس شورای اسلامی
جهت اجراء ابلاغ شود . ب – دولت با قید فوریت ، لایحه ای جهت حل مشکلات بودجه ای
قوه قضاییه و با توجه به نیاز واقعی تقدیم مجلس نماید . مصوبه فوق مشتمل بر ماده
واحده و در دو بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ یازدهم مهر یکهزار و سیصد و هشتاد و
سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع
تشخیص مصلحت نظام