طرح اصلاح موادی از قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363

طرح اصلاح موادی از
قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363( مصوب 25/1/1383) شماره : 0101/35128 تاریخ
: 16/4/1383 جناب آقای دکتر حداد عادل رییس محترم مجلس شورای اسلامی بازگشت به
نامه شماره 4517 مورخ 29/1/1383 در خصوص «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت نظام
وظیفه عمومی مصوب 1363» مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای
محترم نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود ، در جلسه روز شنبه مورخ 13/4/1383 شورای مجمع
تشخیص مصلحت نظام مطرح و «نظر شورای نگهبان عینا مورد تایید قرار گرفت . ضمنا مقرر
شد : دولت با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح و با در نظر گرفتن تمام جوانب مربوط
به خدمت نظام وظیفه عمومی ، لایحه کاملی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای
اسلامی» ارائه نماید. مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد. اکبر هاشمی
رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام رونوشت : جناب آقای دکتر محسن رضایی – دبیر
محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام