ابلاغیه مجوز خرج بر مبنای (تا دو دوازدهم) بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی


شماره۷۶۳۰۷۵                                      ۱۳۹۵/۷/۱۱
ابلاغیه مجوز خرج بر مبنای (تا دو دوازدهم) بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی

جناب آقای جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست ابلاغیه شماره ۶۷۴۳۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ دبیر محترم هیأت امناء صندوق توسعه ملی مبنی بر مجوز خرج بر مبنای (تا دو دوازدهم) بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ به رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی (که به استناد ماده (۱۲) آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ هیأت وزیران و در اجرای جزء (۳) بند «ب» ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اساسنامه صندوق توسعه ملی)، مصوب هیأت امناء صندوق گردید)، ارسال می شود.

خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «ج» ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیه صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ مجتبی خالصی

شماره۶۷۴۳۵۶                                      ۱۳۹۵/۵/۲۵

جناب آقای مهندسی دوست حسینی

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

با استناد به ماده (۱۲) آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ هیأت وزیران و در اجرای جزء (۳) بند (ب) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز خرج برمبنای (تا دو دوازدهم) بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ آن صندوق که به تأیید هیأت امناء صندوق توسعه ملی رسیده است، به پیوست برای اجرا ابلاغ می گردد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت