ضوابط گزینش دانشجو

‌ضوابط گزینش دانشجو
‌مصوب یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1367.3.17 و یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ
1367.3.24 شورای عالی انقلاب فرهنگی
‌شماره: .1110‌دش - تاریخ: 67.3.31
1 - کسانی که واجد هر یک از مراتب ذیل باشند از ورود به دانشگاه محروم خواهند بود:
‌الف - معتادین به مواد مخدر.
ب - کسانی که اشتهار به فحشاء دارند (‌مراد از فحشاء رشوه و غیبت و امثال اینها
نیست).
‌تذکر: این اشتهار باید آشکار باشد و نیازی به تحقیق نداشته باشد.
ج - معاندین با نظام جمهوری اسلامی (‌و نه معترضین).
2 - کسانی که با اخذ تعهد در دانشگاه پذیرفته می‌شوند.
‌از کسانی که در حق آنان وزارت اطلاعات یا مراجع قانونی گزارشهایی مشعر بر فساد
اخلاقی یا فعالیتهای سیاسی داده باشند در هنگام ورود به دانشگاه‌تعهد گرفته می‌شود
که رفتار خود را اصلاح کنند.
‌تذکر: حتی‌المقدور باید سعی شود که تعداد این قبیل اشخاص زیاد نباشد تا مسأله
تعهد گرفتن لوث نگردد.
3 - کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های قبلی مربوط به امر گزینش (‌به استثنای ضوابط
رشته‌های دبیری و برخی از رشته‌های گروه علوم انسانی و گروه پزشکی‌که حسب تصویب
جلسه 152 مورخ 67.3.24 مقرر گردیده است شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورای عالی
ضوابط مذکور را بررسی و نتیجه را‌جهت اخذ تصمیم به شورای عالی ارائه نماید) مغایر
با مواد فوق ملغی است.
4 - آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط هیأت گزینش دانشجو تهیه و به تصویب شورای
عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. در این آیین‌نامه لازم است‌قید شود که تحقیق و پرس
و جو از محل اقامت و کار و همسایگان نباید به عمل آید.