# عنوان تاریخ تصویب
1107396 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/11/07
945158 اساسنامه سازمان صنایع هوافضا 1393/11/07
924081 نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1393/11/07
924073 نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1393/11/07
885227 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود (الحاق روستای ناصرالدین به محدوده شهر) 1392/11/07
879634 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایزدشهر 1392/11/07
879631 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قورچی باشی 1392/11/07
879630 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر پردیس 1392/11/07
879603 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمدآباد 1392/11/07
878886 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رویان 1392/11/07