# عنوان تاریخ تصویب
1233642 اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 1398/04/12
1212246 تصویب نامه در خصوص تخصیص مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال به سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/04/12
1199470 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی 1398/04/12
1071499 رأی شماره ۱۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در صورتی که مشمول اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد 1397/04/12
1070164 رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها 1397/04/12
1070163 رأی شماره ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ملاک پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی، آخرین حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است 1397/04/12
1070162 رأی شماره ۹۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نیروهای مسلح 1397/04/12
1069078 رأی شماره های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ 1388/08/18 مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی حاکم خواهد شد 1397/04/12
1069077 رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م ـ ۴/۱۰/۱۳۹۵ استانداری اصفهان 1397/04/12
851750 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لشت نشاء 1392/04/12