# عنوان تاریخ تصویب
801502 آیین نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور 1390/07/06
799689 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه ای حمل و نقل بار با راه آهن اروپا ـ آسیا 1390/07/06
799515 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی بتن 1390/07/06
797994 تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال از گروه (1) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2) 1390/07/06
789887 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور 1389/07/06
788902 قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 1389/07/06
136225 تصویب نامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین المللی گیاهان دارویی و معطرو دومین گردهمایی شیمی گیاهان ایران 1388/07/06
136224 تصویب نامه در خصوص برگزاری سومین گردهمایی بین المللی طب روان تنی 1388/07/06
136223 تصویب نامه در خصوص برگزاری هشتمین گردهمایی بین المللی زنان و مامایی ایران 1388/07/06
136222 تصویب نامه در خصوص برگزاری هشتمین گردهمایی بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم 1388/07/06