# عنوان تاریخ تصویب
790613 مصوبه هشتصد و سی امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 23/9/1389 آیین نامه مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری 1389/09/23
135656 الحاق بند (ث) به ماده (9) اساسنامه صندوق سرمایه گذاریطرح حرمین مطهر 1387/09/23
135654 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین سهمیه بنزین خودروها در سه ماهه زمستان سال 1387 1387/09/23
135637 تصویب نامه درخصوص احداث صنایع خارج از شعاع هفتاد (70) کیلومتری تهران در محور قم ـ تهران 1387/09/23
135601 اصلاح تصویب نامه موضوع تشکیل کارگروه توسعه و عمران لرستان 1387/09/23
135598 الحاق یک تبصره به ماده (26) آیین نامه طبقه بندیو تشخیص صلاحیت پیمانکاران 1387/09/23
135597 الحاق یک تبصره به ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی 1387/09/23
135587 الحاق متن با شماره طبقه بندی (15) در ذیل ردیف 530000 جدول پیوست تصویب نامه شماره 38804/ت39658هـ مورخ 13/3/1387 1387/09/23
135585 الحاق یک واژه به بند 4 ماده (6) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت 1387/09/23
135584 اصلاح بند (7) ماده (6) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت 1387/09/23