# عنوان تاریخ تصویب
1031054 مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شھر قلعه قاضی 1396/05/02
1031053 مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شھر گروک 1396/05/02
1031036 مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شھر رویدر 1396/05/02
1031034 مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شھر تخت 1396/05/02
993944 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف مربوط به حوزه های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور 1395/05/02
923081 یکصد و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1392/05/02
854538 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص ایجاد دانشگاه و توسعه خدمات طب سنتی ایرانی ـ اسلامی 1392/05/02
818377 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر اندیمشک (تغییر کاربری 5/5 هکتار اراضی از اداری به مسکونی) 1391/05/02
818376 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوی 1391/05/02
817587 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پارسیان 1391/05/02