# عنوان تاریخ تصویب
915405 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر» 1393/07/22
915073 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف» 1393/07/22
867329 رأی شماره ۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه) 1392/07/22
867327 رأی شماره های ۴۶۸ـ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده ویژه ارتقای شغلی جزو فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود و با عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه موجبی برای پرداخت آن وجود ندارد 1392/07/22
867326 رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق بند ۱۳ صورتجلسه شماره ۲ـ۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است 1392/07/22
867300 رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئیس جمهور 1392/07/22
867258 رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند 1392/07/22
879716 اصلاح ردیف (۸) جدول بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ 1391/07/22
823158 آیین نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور 1391/07/22
822112 تصویب نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور 1391/07/22