# عنوان تاریخ تصویب
127939 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت 1385/11/04
127288 تصویب نامه راجع به ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت 1385/11/04
127283 تصویب نامه راجع به تهیه سبد کالای مصرفی 1385/11/04
127201 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت 1385/11/04
127144 تهیه سبد کالای مصرفی از طریق وزارت بازرگانی 1385/11/04
127123 افزودن عبارتی در ماده (1) آیین نامه اجرایی بند “د” ماده (127) قانون برنامه چهارم توسعه 1385/11/04
127121 اختصاص مبلغی به وزارت دادگستری از محل اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به منظور دیه مصدومان حادثه آتش سوزی مسجد ارک تهران 1385/11/04
127120 افزودن عبارت “(شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور از محل اعتبارات مربوط در چارچوب قوانین و مقررات)” بعد از عبارت “وزارت راه و ترابری” در بند (2) تصویب نامه شماره 14298/ت32488هـ مورخ 9/3/1384، 1385/11/04
127118 جایگزین کردن عبارت “با رعایت مقررات مربوط” به جای عبارت “و مالیات از پالایشگاه آبادان” در بند (3) تصویب نامه شماره 23252/ت30820هـ مورخ 18/4/1384 1385/11/04
127117 حذف عبارت “کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم و ” در ماده (6) آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران... 1385/11/04