# عنوان تاریخ تصویب
127282 لغو تصویب نامه شماره 8512-80/م/ت25826ک مورخ 9/11/1380 و بند (1) تصویب نامه شماره 57276/ت24268ک مورخ 17/12/1379 1385/05/31
131084 ابلاغ نامة وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد احکام صادره در خصوص اخذ بهای اصل و سود اوراق مشارکت 1384/05/31
124625 اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (194) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1384/05/31
124604 اختصاص مبلغ دوهزار و سیصدوبیست میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از حوادث و سوانح غیرمترقبه در مناطق آسیب دیده کشور 1384/05/31
124527 اصلاح اساسنامه شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1384/05/31
124247 آیین نامه اجرایی بند "الف " تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور 1384/05/31
133786 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تصویب پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تبصره ذیل به بند «6» مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 1383/05/31
133587 تصویب برنامه تدوین تشکیلات کلان دولت به منظور برطرف نمودن تعارض های دستگاهی و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم و کارآمد و اثربخش 1383/05/31
133586 افزودن یک تبصره به بند 6 مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شورای عالی اداری 1383/05/31
129662 برنامه تدوین تشکیلات کلان دولت 1383/05/31