# عنوان تاریخ تصویب
129978 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن 1386/05/27
126029 اجازه فروش تمامی عرصه و اعیان املاک واقع در بخش های 11 و 2 تهران به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و اختصاص معادل وجوه حاصل از فروش از محل اعتبار ردیف 503412قانون بودجه سال 1381 بابت... 1382/05/27
126028 اجازه استفاده از کمکهای بلاعوض بانک جهانی به منظور تدارک و آماده سازی طرح پیشنهادی مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان ملاحظات جنسیتی در برنامه های توسعه ایران به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1382/05/27
126027 اصلاح تصویبنامه اجازه برگزاری همایش بین المللی افقهای جدید در توسعه و کاربرد مواد دیرگداز توسط دانشگاه علم و صنعت ایران 1382/05/27
125994 اصلاح تصویبنامه تبصره 2 اصلاحی ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1382/05/27
125801 اصلاحات تقسیماتی در استان کردستان 1382/05/27
124752 آیین نامه اجرایی جزء 3 بند ر تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور 1382/05/27
124747 الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 153 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1382/05/27
122255 آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور 1381/05/27
122254 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور برای تغییر دستگاه بهره بردار طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره) 1381/05/27