# عنوان تاریخ تصویب
132164 موافقت هیئت وزیران در استان ایلام در خصوص تکلیف وزارت آموزش و پرورش در استان جهت حداث یک واحد آموزشی شبانه روزی (دخترانه) در بخش ماژین در استان 1386/09/15
126909 وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند 1385/09/15
104250 ابطال مصوبه شماره 7/4325 مورخ 22/2/1371 استانداری مازندران. 1385/09/15
104249 ابطال تصویب‎نامه‎های شماره 54102-31941-15/10/83 و 28200/ت33083-9/5/84 هیأت وزیران. 1385/09/15
104248 ابطال بخشنامه 121-2/4544-211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور 1385/09/15
104186 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7/4325 مورخ 22/2/1371 استانداری مازندران. 1385/09/15
104185 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه‎های شماره 54102-31941-15/10/83 و 28200/ت33083-9/5/84 هیأت وزیران. 1385/09/15
104183 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 121-2/4544-211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور. 1385/09/15
127572 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان 1384/09/15
97788 قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی 1384/09/15