# عنوان تاریخ تصویب
129244 ابطال دستورالعملها و بخشنامه‎های شهرداری اهواز در خصوص اخذ 2% عوارض شهرداری 1386/05/02
129243 ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه 1386/05/02
129242 ابطال تبصره 2 بند (ب) ماده 6 آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده 6 اصلاح آیین‎نامه اجرائی مذکور موضوع تصویب‎نامه شماره 13418/ت28648هـ مورخ 9/4/1382 و اصلاحیه آن به شماره 49248/ت31721هـ مورخ 2/9/83 هیأت وزیران 1386/05/02
129241 ابطال آیین‎نامه بانک صادرات 1386/05/02
129240 ابطال بند یک مصوبه شماره 5283/ت32816 ه‍ مورخ 3/2/1384 هیأت وزیران 1386/05/02
129239 ابطال بخشنامه 99082/4020 مورخ 29/10/1382 سازمان تأمین اجتماعی 1386/05/02
129238 ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار 1386/05/02
129237 ابطال بخشنامه شماره 566 مورخ 24/2/1366 سازمان تأمین اجتماعی 1386/05/02
129236 ابطال بخشنامه 148143/1803 مورخ 13/8/83 مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور 1386/05/02
129235 ابطال مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ 23/5/84 شورای اسلامی شهر ساوه 1386/05/02