# عنوان تاریخ تصویب
135381 ابطال بخشنامه شماره 8914/ذ مورخ 13/11/1386 سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان 1388/02/20
135380 ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هیأت امنای موسسه عالی بانکداری ایران 1388/02/20
135377 ابطال نامه شماره م الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملی نفت ایران 1388/02/20
135375 ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران 1388/02/20
135347 لغو تصویب نامه شماره 238394/ت42093هـ مورخ 18/12/1387 1388/02/20
135344 الحاق بند (و) به ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور 1388/02/20
135343 تصویب نامه درخصوص تعیین منطقه « ابرده» واقع در استان خراسان رضوی به عنوان منطقه نمونه گردشگری 1388/02/20
126260 افزودن متنی پس از عبارت “اظهار نظر کند” در ماده (17) آیین نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب نامه شماره 111438/ت882 مورخ 3/10/1368 1385/02/20
126254 تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 2115/685/02/111 مورخ 12/2/1385 وزارت دادگستری و به استناد ... 1385/02/20
126253 اجازه به وزارت اموراقتصادی و دارایی نسبت به امضای موقت موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو دی 1385/02/20