# عنوان تاریخ تصویب
97787 قانون اصلاح ردیف (6) بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور مربوط به برقی کردن چاههای کشاورزی 1384/09/15
124674 تخصیص اعتبار به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت ستادهای حوادث و سوانح غیرمترقبه استانهای مازندران، تهران و قزوین 1383/09/15
124673 اصلاح تصویبنامه شماره .12008ت 30143ه¨ مورخ 1383.4.7 1383/09/15
124671 اصلاح تصویبنامه شماره .65950ت 30223ه¨ مورخ 1382.12.20 1383/09/15
124669 اصلاح تصویبنامه شماره .23115ت 28800ه¨ مورخ 1382.4.31 و تصویبنامه شماره .19003ت 29288هـ مورخ 1383.4.15 1383/09/15
124668 اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران 1383/09/15
124667 تخصیص اعتبار به ستادهای حوادث وسوانح غیرمترقبه استانهای یزد و سیستان و بلوچستان 1383/09/15
124659 الحاق متنی به عنوان بند (27) به تصویبنامه "ضوابط اجرایی بودجه سال 1383 کل کشور 1383/09/15
124652 اتخاذ تصمیماتی در خصوص قیمت حمل توسط ناوگان ملی و تردد کشتی بین بنادر داخلی ایران 1383/09/15
124650 آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 1383/09/15