# عنوان تاریخ تصویب
100233 مناسبت های تقویم رسمی کشور برای سال 1384 هجری شمسی 1383/05/20
126024 اصلاح ماده 3 آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره 1382/05/20
125908 اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکتهای ایران برک ، زهره نخ ، قرقره زیبا، فرآورده های غذایی مشهد و...و قفل سازی ایران 1382/05/20
125892 اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان 1382/05/20
131717 لزوم برخوردی جدی با افراد سودجو و کار چاق کن و جاعلان عناوین شغلی و آگاه کردن مراجعان برای چگونگی برخورد با این افراد 1381/05/20
122239 مجوز اشتغال به کار افراد موضوع نامه شماره 10069 مورخ 1381.3.22 و موضوع نامه شماره 38261.1.23 مورخ 1381.5.6 1381/05/20
122238 آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی 1381/05/20
122237 تخصیص اعتبار به بانک مرکزی جهت بازسازی اماکن مسکونی و تجاری و مسکن و کشاورزی در سال 1381 1381/05/20
122236 آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 1381/05/20
122235 تخصیص اعتبار به وزارت بهداشت به منظور تجهیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت 1381/05/20