جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1528488 اصلاح نرخ های خدمات و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور 1399/02/14 1399/02/20
1522830 اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ 1399/02/10 1399/02/13
1522826 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹ 1399/02/07 1399/02/17
1522824 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ 1399/02/07 1399/02/17
1522822 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ 1399/02/07 1399/02/17
1522798 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1399/02/07 1399/02/17
1517731 تصویب نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ 1399/02/07 1399/02/10
1517729 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) 1399/02/03 1399/02/10
1517707 تصویب نامه در خصوص معافیت مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز از پرداخت حقوق ورودی به عنوان مؤسسات خیریه و عام المنفعه 1399/02/03 1399/02/07
1517693 تصویب نامه در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره­بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا 1399/02/03 1399/02/07