جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
284 طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی
» 1399/08/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/07
دوره : یازدهم
283 طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات
» 1399/08/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : یازدهم
282 اصلاح بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه
» 1399/05/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/26
دوره : یازدهم
280 تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران
» 1399/06/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/23
دوره : یازدهم
279 طرح اصلاح بند ت ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه
» 1399/08/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/04
دوره : یازدهم
278 جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
» 1399/09/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/02
دوره : یازدهم
277 مدیریت متمرکزفرهنگی
» 1399/05/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/19
دوره : یازدهم
276 اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی
» 1399/05/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/28
دوره : یازدهم
275 مجمع سهامداران حقیقی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
274 طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
» 1399/08/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/18
دوره : یازدهم