جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
446 طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
» 1397/10/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/10/22
دوره : یازدهم
445 طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
» 1399/12/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/12/19
دوره : یازدهم
444 تامین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
443 طرح تجارت مرزنشینان ( به منظور حل معضل کولبری )
» 1399/12/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/12/04
دوره : یازدهم
442 لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور - مصوب 1377
» 1399/12/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/12/23
دوره : یازدهم
441 لایحه نظام رتبه بندی معلمان
» 1399/12/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/12/26
دوره : یازدهم
440 نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر
» 1399/08/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/16
دوره : یازدهم
439 طرح استفساریه ماده ( ۸۱ ) قانون مالیات های مستقیم
» 1399/11/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/07
دوره : یازدهم
438 زیرساختهای سازی مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور (برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی)
» 1399/10/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/28
دوره : یازدهم
437 طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانههای آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران
» 1399/10/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : یازدهم