طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/01/20 دوره : دهم شماره ثبت : 257 شماره اجلاسیه : 98 ترتیب چاپ : 471 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، عمران، اقتصادی ، اقتصادی ، انرژی، انرژی، صنایع و معادن ، صنایع و معادن

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/01/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/02/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 257
3 ›  1396/03/13 گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
یک شوری
4 ›  1396/04/25 بایگانی
یک شوری